fbpx
Baari on suljettu 31.1 asti. Puoti palvelee arkisin. Katso lisätiedot

Stadin Panimo – se stadilainen pienpanimo

Sta­din Panimo on 1990-luvun lop­pu­puo­lella perus­tettu hel­sin­ki­läi­nen kokeellinen mik­ro­pa­nimo. Ensim­mäi­set pin­ta­hii­vao­luet tuli­vat mark­ki­noille alku­vuo­desta 2000. Pani­mo­lait­teisto uudis­tet­tiin täy­sin 2009, joka mah­dol­listi myös poh­ja­hii­vao­lui­den panon. Yri­tyk­sen omis­taja Timo Kont­ti­nen vas­taa mm. pani­mo­pro­ses­sin kehit­tä­mi­sestä ja resep­tii­kasta. Pani­molla työs­ken­te­lee lisäksi 4 pal­kat­tua työntekijää ja säännöllisesti myös työharjoittelijoita. Panimo ja sen yhteydessä oleva Panimobaari sijaitsevat Helsingin Suvilahden vanhalla tehdasalueella, osoitteessa Kaasutehtaankatu 1, rakennus 6.

Pani­molle on ker­ty­nyt yli kym­me­nen vuo­den toiminta-aikana run­saasti koke­musta monista kym­me­nistä eri vil­ja­tuot­teista ja eri maa­no­sien huma­la­la­jik­keista. Sta­din Panimo tun­ne­taan­kin par­hai­ten sen kokeel­li­sista, mauk­kaan mal­tai­sista ja run­saasti aro­mi­hu­ma­loi­duista erikoisoluista.

Sta­din Pani­mon aro­mi­hu­ma­loin­ti­pro­sessi on eri­koi­nen. Pani­mossa käy­te­tään aro­mi­hu­ma­la­kä­pyjä, jotka kuu­ma­vier­re­hu­ma­loi­daan hopback-astiassa ennen pää­käy­mistä. Kaikki oluet teh­dään tällä mene­tel­mällä ja sen seu­rauk­sena niistä saa­daan hyvin aro­mi­rik­kaita. Käy­tämme myös moni­puo­li­sesti mal­taita, josta esi­merk­keinä ovat ruis– ja veh­nä­oluemme. Kai­ken lisäksi oluemme poik­kea­vat val­ta­vir­rasta, sillä ne ovat kaikki lisä­ai­neet­to­mia, pas­tö­roi­mat­to­mia ja suo­dat­ta­mat­to­mia ja lähes aina täys­mal­las­tuot­teita. Run­sas huma­lointi ja pul­lo­käy­vyys lisää­vät pas­tö­roi­mat­to­man oluen myyntiaikaa.

Sta­din Panimo on voit­ta­nut useita pal­kin­toja Hel­sinki Beer Fes­ti­valeilla ja Suo­men Paras olut  –kil­pai­luissa. Esimerkiksi American Lager –oluemme voitti Suomen Paras Olut 2014 –palkinnon. Pani­mon vuo­si­tuo­tanto oli vuosina 2010-2013 40 – 50 000 lit­raa mutta vuonna 2014 jo 90 000 litraa. Keskitymme pääsääntöisesti erilaisiin oluisiin, mutta val­mis­tamme välillä myös aitoa, kui­vaa ome­na­sii­de­riä.

Tuotteitamme löydät helpoiten Alkoista, isoista ruokakaupoista, hyvistä olutravintoloista pääasiassa pk-seudulla sekä tietysti omasta panimoravintolastamme Stadin Panimobaarista.